SV Visual Arts Academy

  • Visual Arts Basic (Grade 9)
  • Visual Arts 1 SV (Grades 9-10)
  • Visual Arts 2 SV (Grades 10-11)
  • Visual Arts 3 SV (Grades 11-12)
  • 2-D Art (Grades 11-12)
  • 3-D Art (Grades 11-12)